ಸಾವು

Savu (1)1
ಸಾವು ಸದಾ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿಹುದೆಂಬ ಅರಿವು ತನಗರಿಯದಂತೆಯೇ ಮಾನವತೆಯತ್ತ ಸಾಗಿಸುವುದು. ಬರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ದೊಂಬರಾಟಗಳೇ ಬದುಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸುವುದೆಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗುವ ಭಾವವೇ ಸಂತೃಪ್ತ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ಎಂಬುದು ಈ ಕವನದ ಸಾರ.

– ಚಿದಾನಂದ್ ಎನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್

twitter handle: @chidakotyan

chidakotyan@gmail.com

chidanand @ fb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s