ದೇವರು – ಮೂವರು – ದ್ವಂದ್ವವೂ

BeautyPlus_20180820210709_save copy
ಇಲ್ಲಿ, ಅತ್ತ ಎಡಕ್ಕೂ ಸರಿಯದ, ಇತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲಕ್ಕೂ ಸರಿಯದ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಂಧಿಯಾಗದ ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವಿನ ಮಧ್ಯಮ ವಿಚಾರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಂದು ಮಾಡಲಾಗುವ ಚರ್ಚೆ ಅನಗತ್ಯವೆಂಬ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕವನ.

– ಚಿದಾನಂದ್ ಎನ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್

twitter handle: @chidakotyan

chidakotyan@gmail.com

chidanand @ fb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s